Официални правила за участие в Играта на Fashionkids.bg

Избери любим продукт и можеш да спечелиш!

 

Раздел 1. Организатор на Играта и Общи условия

 1. Играта на Fashionkids.bg се организира и провежда от Фешънкидс Груп ЕООД.
 2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес www.facebook.com/Fashionkids.bg
 3. Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.facebook.com/Fashionkids.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.
 4. Играта се провежда в периода от 09:00 часа на 01.03.2018 г. до 18:00 часа на 06.03.2018 г.

Раздел 2. Територия на Играта

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Наградите са под формата на подарък по избор от онлайн магазин Fashionkids.bg.

Раздел 3. Механизъм, правила и продължителност на Играта

 1. Играта стартира на 01.03.2018 г. и ще продължи до 06.03.2018г. На „стената“ на Facebook страницата на Fashionkids.bg (www.facebook.com/Fashionkids.bg) ще бъде публикуван промоционален пост, който ще предизвиква феновете на страницата да споделят с коментар под любим продукт, от онлайн магазина на страницата във Facebook, който биха желали да спечелят. Споделете играта в профила си (публично) и поканете поне 5 свои приятели да участват.
 2. С публикуването на коментар под поста на Играта и продуктите, всеки един участник декларира, че е запознат с официалните правила на Играта, както и че той е носител на авторските права в неговия коментар.
 3. С участието си в Играта и публикуване на коментар, както е посочено по-горе, участниците дават изричното си доброволно съгласие, тяхната публикация да бъде споделена на „стената“ на Fashionkids.bg. за неограничен период от време.
 4. Забранено е коментарът да съдържа:
 • обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;
 • тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;
 • директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави, етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;
 • съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения).
 • съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора;

Нарушение на правилата изрично включва действия за:

(a) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един профил във Facebook;

(б) използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Играта;

(в) използването на техники/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

(г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и скрие всяко съдържание, което според него не отговаря на условията на Играта, без да дължи обяснение за това.

Ако в резултат на участието в Играта бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица от участник в Играта, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

Организаторът си запазва право да не води никаква комуникация или дискусия с участници във връзка със скриването на техните коментари/снимки.

Раздел 4. Награди и получаване на награди

 1. Наградите, определени за Играта, при спазване на условията за участие, уредени в раздел 2 и 3 погоре, са общо 1 /една/.
 2. Тегленето на печелившите Участници ще се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер (http://woobox.com) на 07.03.2018г след края на Играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в отделен пост на Facebook страницата на Fashionkids.bg. (www.facebook.com/Fashionkids.bg)).
 3. За да получи наградата си, всеки печеливш трябва да се свърже в срок от 3 (три) работни дни с администратора на Facebook страницата на Fashionkids.bg, за да остави своя адрес и телефон за получаване на наградата.
 4. Организаторът запазва правото си да се свърже с печелившите чрез електронна поща.
 5. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер за сметка на Организатора.
 6. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице различно от участника. При получаване на наградата на адрес, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта
 7. Ако поради непредвидени обстоятелства, технически причини или поради причини, извън компетенциите на Организатора, награда или награди са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива.
 8. Наградата не може да бъде заменена с нейната парична равностойност или друг предмет.
 9. Награди, непотърсени в срок от 10 работни дни от обявяването на печелившите, ще бъдат присъждани на друг участник, отново определен на случаен принцип чрез посочения софтуер.

Раздел 5. Ограничаване на отговорността на организатора

 1. Организаторът не носи отговорност, ако спечелилият е дал неточни или непълни данни – три имена, точен адрес, телефон за контакт.
 2. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

(а) Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на Facebook страницата на Играта;

(б) Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици;

 1. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.
 2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, проблеми в социалната мрежа Facebook, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.
 4. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
 5. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс и каквато и да е друга техническа неизправност.
 6. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиката на наградите, както и за спорове за собственост върху наградите.

Раздел 6. Прекратяване на Играта

 1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/или промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

Раздел 7. Критерии за участие в Играта

 1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на Fashionkids.bg, служителите на Фешънкидс Груп ЕООД, както и техните семейства.
 2. Участие в Играта се допуска само при спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема и ще спазва настоящите Условия.

Раздел 8. Печеливши участия

Наградите ще се присъждат на участници, които имат право да участват в Играта, и които са спазили условията за участие.

Раздел 9. Защита на личните данни

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на Играта на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
 2. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Fashionkids.bg.
 3. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица освен, ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.
 4. Всеки участник има право да поиска от Организатора да коригира или заличи неговите/ нейните лични данни лични данни, като изпрати лично съобщение във Facebook или писмено искане до Организатора на адрес гр. Русе,ул. „Александровска“ 89

Раздел 10. Други

 1. Правилата са публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на: www.facebook.com/Fashionkids.bg.
 2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време. В случай, че участникът не е съгласен с Правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Играта.
 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.